SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Ne každý proces oddlužení probíhá dle představ dlužníka. V některých případech soud oddlužení nepovolí a v takovém případě hovoříme o tom, že návrh na oddlužení bude tzv. „zamítnut“. Z jakých důvodů tak může soud učinit?

Článek sponzoruje server financ.cz, peníze, půjčky nebo pojištění.

Důvody zamítnutí oddlužení

1) Jestli lze důvodně předpokládat, že dlužník návrhem na oddlužení sleduje nepoctivý záměr – na ten je možno usuzovat z toho, že v posledních pěti letech bylo již insolvenční řízení proti dlužníkovi vedeno nebo byl dlužník v posledních 5 letech odsouzen pro majetkový nebo hospodářský trestný čin.

2) Jestli by nezajištění věřitelé obdrželi plnění, jehož výše by nepřekročila stanovených 30% a na nižší částce se dlužník s věřiteli nedohodl.

3) Pokud se bude jednat o opakovaný návrh, o kterém již bylo jednou rozhodnuto.

4) Pokud dlužník projevuje nedbalý či lehkovážný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení (např. gamblerství).

Vedle toho může insolvenční soud návrh na oddlužení tzv. „odmítnout“ a to z důvodu formálních nedostatků. Aby byl akceptován soudem návrh na oddlužení, musí být podán na předepsaném tiskopise a musí požadovat všechny údaje a přílohy. Pokud by toto nebylo splněno, tak soud dlužníka vyzve k tomu, aby nedostatky odstranil a stanoví mu k tomu 7 denní lhůtu. Pokud tak neučiní, bude návrh odmítnut.

Role věřitelů

I věřitelé hrají v průběhu insolvenčního řízení důležitou úlohu. V řízení o povolení oddlužení mohou rozhodnout o tom, jakým ze 2 možných způsobů bude oddlužení provedeno – jestli to bude formou zpeněžení majetku dlužníka (kdy dojde okamžitému vyrovnání s věřiteli) anebo bude zvolena forma splátkového kalendáře na dobu 5 let.

Pokud se jedná o první způsob oddlužení – zpeněžení majetku dlužníka – tak ten spočívá v tom, že dlužník bude oddlužen po té, co z prodeje jeho majetku bude uspokojeno alespoň 30% pohledávek věřitelů a věc je v podstatě jednou pro vždy vyřízena.

Druhý způsob oddlužení – forma splátkového kalendáře – znamená, že po dobu 5 let půjdou veškeré finanční prostředky dlužníka věřitelům a věřitelé tak mohou uspokojit až 100% svých pohledávek (protože po tu dobu 5 let se může leccos přihodit, např. může dlužník vyhrát, něco zdědit, či být obdarován a toto vše půjde věřitelům).

Je samozřejmé, že dlužník může preferovat jiný způsob oddlužení než jeho věřitelé, kteří mají ovšem v tomto směru významné slovo. Než soud rozhodne o způsobu oddlužení, má pořád dlužník možnost s věřiteli vyjednávat a přesvědčit je, pro ten způsob oddlužení, který on sám preferuje (věřitel mu k tomu vydá příslušný doklad). Ale v praxi se spíše nedohodnou a o způsobu oddlužení se bude hlasovat na schůzi věřitelů, kterou svolá soud (sem se musí osobně dostavit i dlužník a odpovídat na otázky věřitelů; pokud by tak bez omluvy neučinil, soud by měl za to, že dlužník vzal svůj návrh na oddlužení zpět, a vyhlásil by na něj konkurz).

Jeden komentář: “Jednotlivé kroky vedoucí k oddlužení”

  1. Hanča

    Jaké s tím máte zkušenosti, opravdu to pomůže, asi to nebude tak lehké, jak to na první pohled vypadá, že? Četla jsem nějaké informace, ale pořád nevím, zda do toho jít…


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)