SnadnéFinance.cz

SnadnéFinance.cz

finanční informační portál

Nezapomeňte na včasné přiznání k dani z věcí nemovitých za rok 2015! V této oblasti je několik novinek. Při podání přiznání mějte na paměti, že tento druh daně se podává na určené zdaňovací období dopředu. Při výpočtu a podání daně se musíte řídit zákonem č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Daň z nemovitých věcí se rozděluje na daň ze staveb a jednotek a daň z pozemků. Rozhodujícím datem pro podání daňového přiznání je 1. leden, v případě, že by tento den připadl na víkend, bude termínem podání následující pracovní den.

Kdy není nutné podat daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat ten, kdo v předchozím roce získal nemovitou věc a byl jejím vlastníkem k 1. lednu. Pokud však bylo daňové přiznání podáno nebo již byla vyměřena daň v některém z předcházejících zdaňovacích období a nedošlo k žádným změnám, daňové přiznání se nepodává. Došlo-li však ke změně vlastnických práv nebo zániku nemovité věci, je nutné oznámit správci daně tuto změnu.

Většina změn se posunula do roku 2016

Zákon o dani z nemovitých věcí byl novelizován, jeho účinnost však byla posunuta z 1. ledna 2015 na 1. ledna 2016. Rok 2015 tak přináší pouze jednu velkou změnu, kterou je změna průměrných cen půdy v jednotlivých katastrálních územích a stanovení nebo změna výše koeficientů. Tyto změny však nejsou důvodem pro nové podání daňového přiznání. Změna ceny půdy se projeví až při vyměření daně z nemovitých věcí, To provede příslušný správce daně. Koeficienty jsou dostupné na webu Daňového portálu finanční správy ČR.

Kdo musí daňové přiznání podat elektronicky

Od 1. ledna 2015 platí paragraf daňového řádu, který určuje povinnost některých poplatníků daně z věcí nemovitých podat daňové přiznání elektronicky. Jedná se o ty poplatníky, kteří jsou vlastníky zpřístupněné datové schránky, nebo kterým zákon uložil povinnost účetní uzávěrky ověřené auditorem. Jestliže tyto osoby nesplní zákonnou povinnost elektronického podání a podají daňové přiznání klasickým způsobem, bude jim automaticky vyměřena pokuta ve výši 2 000 Kč. Elektronické podání je akceptováno pouze ve formátu .xml. Elektronického podání daňového přiznání samozřejmě mohou využít i jiné osoby.

Jak podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Všichni ostatní poplatníci mohou podat přiznání k dani oběma způsoby – jak v papírové podobě, tak elektronicky. Přiznání lze zaslat prostřednictvím pošty nebo podat na podatelně finančního úřadu. Elektronické podání přiznání se uskutečňuje prostřednictvím datové zprávy, která je zaslána přes Daňový portál FS ČR, prostřednictvím zpřístupněné datové schránky poplatníka, či datovou zprávou, která je podepsána elektronickým podpisem. Pokud není datová zpráva opatřena uznávaným podpisem, je přiznání účinné, pokud je do 5 dnů patřičně potvrzeno.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)